Wednesday, August 11, 2010

Baava, eppudu vachcheetuvu ?

బావ! ఎప్పుడు వచ్చీతువు ? సుఖులే భ్రాతల్, సుతుల్, చుట్టముల్ ?
నీ వాల్లభ్యము పట్టు కర్ణుడు ను ? మన్నీలున్ సుఖోపేతులే ?
నీ వంశోన్నతి కోరు భీష్ముడును ? మీ మేల్గోరు ద్రోణాది భూదేవుల్ ?
సేమంబై యోసంగుదురే ? నీ తేజంబు హేచ్చించున్ ! బావ?

No comments:

Post a Comment